دفتر ریاست و روابط عمومی

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

خانم زهرا گودرزی

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۵

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۵

پست الکترونیکی: zahra_gudarzy@yahoo.com