دفتر ریاست

مسئول دفتر ریاست

آقای بهرام خدارحمی

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۵

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۵

پست الکترونیکی: bahramkhodarahmi41@gmail.com

 

 

کارشناس دفتر ریاست

خانم نسرین قاسمی

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۵

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۵

پست الکترونیکی: nasrin.gh7111@yahoo.com