روابط عمومی

مسئول روابط عمومی

خانم زهرا گودرزی

تلفن: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۵

فکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۵

پست الکترونیکی: zahra_gudarzy@yahoo.com