روابط عمومی

مسئول روابط عمومی

خانم زهرا گودرزی

تلفن: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

فکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۶

پست الکترونیکی: zahra_gudarzy@yahoo.com