ریاست دانشگاه

 

                                              نام و نام خانوادگی : حسین مرادی مخلص

                                              دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی

                                              عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی – استادیار

                                              پست الکترونیکی: h.moradimokhles@nahgu.ac.ir

                                                   رزومه دکتر حسین مرادی مخلص