سرپرست اداره تربیت بدنی

 

دکتر الهام آرین    

دکتری مدیریت ورزشی

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۶

پست الکترونیک:  elhamarian33@yahoo.com