سرپرست اداره تربیت بدنی

 

دکتر الهام آرین    

دکتری مدیریت ورزشی

شماره تماس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۹

شماره فاکس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۹

پست الکترونیک:  elhamarian33@yahoo.com

رزومه پژوهشی دکتر الهام آرین