مدیریت آموزش

 

دکتر معصومه سیف
استادیار گروه :  تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۷
شماره فاکس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۹
پست الکترونیکی : m.seif@nahgu.ac.ir