مدیریت امور اداری

 

آقای فرامرز عین قلایی

شماره تماس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۴

شماره تماس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۲

پست الکترونیکی:  einghalaei@gmail.com