مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی

 

آقای علی زمانیان

شماره تلفن: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۶

پست الکترونیک: azamani5981@gmail.com