مدیریت امور مالی

آقای حمید رضا حیدری

شماره تماس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۴

شماره فاکس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۲

پست الکترونیک:  hrh5428@yahoo.com