مدیریت پژوهشی

 

دکتر فرشته یعقوبی

دکتری شیمی معدنی

شماره تماس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۷
شماره فاکس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۹

پست الکترونیک:  f.yaghoobi@nahgu.ac.ir

رزومه پژوهشی دکتر فرشته یعقوبی