مرکز بهداشت، درمان و مشاوره

 

خانم دکتر مهتاب صالحی

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۶

پست الکترونیکی: m.salehi@nahgu.ac.ir