معاونت آموزشی و پژوهشی

      
دکتر شهاب الدین باقری
استادیار گروه:  تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۴
شماره فاکس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۲
پست الکترونیکی : sh.bagheri@nahgu.ac.ir