معاونت اداری – مالی

 

دکتر ملیحه السادات صفایی
استادیار گروه :  شیمی
شماره تماس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۴
شماره فاکس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۲
پست الکترونیکی : m.safaee@nahgu.ac.ir