معرفی دانشگاه

تاریخچه دانشگاه نهاوند دربهمن ماه سال ۱۳۸۱ پس از بازدید وزیر محترم وقت علوم ، تحقیقات و فناوری از شه...
۱۳۹۸/۰۸/۰۷