کارشناس فن آوری و اطلاعات

مهندس محسن ترابی

تلفن: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

فکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۰

پست الکترونیکی:  Mohsen68torabi@gmail.com