کتابخانه مرکزی

خانم زهرا گودرزی

تلفن: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۴

فکس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۲

پست الکترونیک:  zahra_gudarzy@yahoo.com