کتابخانه مرکزی

خانم زهرا گودرزی

تلفن: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

فکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۶

پست الکترونیک:  zahra_gudarzy@yahoo.com