گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

دکتر آمنه امانی
استادیار گروه :  شیمی
شماره تماس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۴
شماره فاکس: ۰۸۱۳۳۴۹۳۰۰۲
پست الکترونیکی : a.amani@nahgu.ac.ir