۱۸ الی ۲۴ آبان ماه، هفته قرآن و دانشگاه گرامی باد.