بازدید سرزده ریاست دانشگاه از محل برگزاری امتحانات

صبح روز شنبه ۲۱ دی ماه و هم زمان با ایام امتحانات نیم سال اول تحصیلی دانشگاه ها، ریاست دانشگاه به همراه معاونت آموزشی و پژوهشی به صورت سرزده از سالن برگزاری امتحانات بازدید نمودند.

 

 

روابط عمومی