بازدید هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم از دانشگاه

روز سه شنبه یکم بهمن ماه نمایندگان هیات ارزیابی و نظارت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان طبق روال همه ساله، در دانشگاه نهاوند حضور یافتند. ایشان ضمن گفتگو و تبادل نظر با مجموعه معاونت های مختلف دانشگاه و کسب اطلاعات و آمار مربوط به آن حوزه ها، از نزدیک از واحدهای مختلف علمی، آموزشی، آزمایشگاهی و پژوهشی بازدید به عمل آوردند.

 

 

 

 

روابط عمومی