طرح ملی “توسعه صنعت و تجاری سازی گیاهان دارویی شهرستان نهاوند” جزء طرح‌های منتخب کشوری قرار گرفت.

طرح ملی “توسعه صنعت و تجاری سازی گیاهان دارویی شهرستان نهاوند” در فهرست ۲۲ طرح برگزیده کشوری و منتخب از طرح های بنیاد ملی نخبگان قرار گرفت. پس از ثبت طرح ملی توسعه صنعت و تجاری سازی گیاهان دارویی در سامانه بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح‌های شهید احمدی روشن، طرح دانشگاه نهاوند از استان همدان در بین ۹۱ طرح رسیده به این سامانه جزء طرح‌های منتخب کشوری قرار گرفت. این طرح با عنوان کلی “توسعه صنعت و تجاری سازی گیاهان دارویی” و پروژه فناورانه مرتبط با طرح با عنوان “برند سازی گشنیز شهرستان نهاوند” به عنوان یک طرح مزیت استانی مورد حمایت دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف قرار خواهد گرفت.

 

 

 

«روابط عمومی»