برگزاری کارگاه دانش افزایی کنترل خشم در دانشگاه

صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه در محل سالن اجتماعات دانشگاه، کارگاهی تحت عنوان “روانشناسی مدیریت خشم” ویژه اعضاء هیات علمی و مدیران دانشگاه توسط  جناب آقای دکتر فهلی از مدرسین حوزه روانشناسی برگزار گردید. محورهای اصلی مطرح شده دراین کارگاه واکاوی چرخه ایجاد خشم و چگونگی مدیریت و کنترل آن بخصوص در فضاهای علمی و دانشگاهی بود.  

 

 

 

«رروابط عمومی»