دیدار ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر قیاسی و نیز مدیر برنامه و بودجه دانشگاه، جناب آقای حیدری با رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور، جناب آقای دکتر میرزابزرگ

دیدار ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر قیاسی و نیز مدیر برنامه و بودجه دانشگاه، جناب آقای حیدری با رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور، جناب آقای دکتر میرزابزرگ. در این دیدار که در محل سازمان برنامه و بودجه کشور صورت پذیرفت؛ در خصوص امور مربوط به دانشگاه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.