افتتاحیه اولین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در مطالعه ترجمه و آموزش زبان انگلیسی

💻افتتاحیه اولین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در مطالعه ترجمه و آموزش زبان انگلیسی
۲۴ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۸
🌎 لینک ورود به افتتاحیه:

https://www.skyroom.online/ch/mahmood_75/mainroom

لیست برنامه های اولین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در مطالعه ترجمه و آموزش زبان انگلیسی