29 خرداد 1398 ساعت 08:02

دانشگاه نهاوند در نظردارد با اجاره غذا خوری دانشگاه جهت تهیه مواد اولیه ،طبخ وتوزیع غذا  موضوع رابه پیمانکارواجد شرایط ودارای صلاحیت واگذار نماید لذا از پیمانکاران دعوت به عمل می اید درصورت تمایل از تاریخ انتشارآگهی جهت بازدید ازمحل به دانشگاه نهاوند (کیلومتر3 کمربندی بروجرد نهاوند) مراجعه وبرای دریافت اسناد مزایده به سایت دانشگاه نهاوند به آدرس www.nahguac.irویا به دفتر معاونت اداری ومالی دانشگاه نهاوند مراجعه نمایند.

ردیف

نوع پیمان

مبلغ ضمانت   (ریال)

مهلت شرکت

محل تحویل پیشنهاد

روزبازگشایی پاکات

1

اجاره غذاخوری

50000000

1397/6/31

ساعت 10 صبح

دفتر معاونت اداری و مالی

1397/6/31

ساعت14         بعد از ظهر

شرایط ومدارک:

1-تضمین شرکت درمزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا نقدا به حساب شماره0109235972001به نام دانشگاه نهاوندنزد بانک ملی شعبه 22بهمن واریز نماید.

2-هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.

3-تاکید میگردد ضمانت نامه،مدارک،ورزومه کاری،پیشنهادقیمت در سه پاکت مجزا ارائه گردد.

3-شرکت در مزایده هیچ گونه حقی ایجادنخواهد نمودو دانشگاه در قبول و رد هرکدام از پیشنهاد دهندگان و منتفی نمودن آن مختار است.

5-پس از بررسی صلاحیت وتوانایی شرکت کنندگان در مهلت مقرر واعلام نتیجه ،برنده مزایده موظف است قراردادرا امضاءنماید.در غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده به نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد در صورت امتناع نفر دوم سپرده وی نیز ضبط ومزایده تجدید خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه نهاوند

دانلود فایل های مربوط به شرکت در مزایده عمومی سلف دانشگاه نهاوند (نوبت دوم مهر 97)

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group