29 مرداد 1398 ساعت 00:44

کانون همیاران سلامت دانشگاه عضو می پذیرد

اھداف اعضاي کانون ھمیاران سلامت روان :
١- تلاش در جھت تقویت روحیه انسان دوستي و نوعدوستي دربین دانشجویان
٢- مشارکت دربرگزاري سمینار، ھمایش و نشست ھاي تخصصي درزمینه سلامت روان، تقویت روحیه ي شور و نشاط
و امید و تمرین مشارکت اجتماعي دانشجویان
٣- کمک در توانمند سازي و آماده سازي دانشجویان و حمایت ازایشان در ورود به بازار کار واقعي
مدارک مورد نیاز: کپي کارت دانشجویي ،یک قطعه عکس
دانشجویان کھ علاقمند به ثبت نام کانون ھمیاران سلامت روان ھستند به مرکز مشاوره دانشگاه خانم
فلکدین مراجعه نمایند .

رفتن به بالا

Template Design:Dima Group