آیین نامه ها

عنوان آیین نامه دانلود آیین نامه
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
آیین نامه هیات نظارت و ارزیابی
دستورالعمل آیین نامه اجرایی طرح دانش افزایی
سرفصل دوره های مندرج در ردیف های ۱ تا ۵ جدول شماره ۱ ماده ۳
شیوه نامه اجرایی آیین نامه جدید ارتقاء