اداره حراست

رئیس حراست

خانم مریم علی بخشی

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۴

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۴

پست الکترونیکی: m.bakhshi@nahgu.ac.ir

 

شرح وظایف حراست دانشگاه

برنامه ریزی سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت های حراستی دانشگاه

استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی، پرسنلی، اسناد و فناوری اطلاعات دانشگاه

دریافت و ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه

تهیه و تنظیم فرم های حراستی

تنظیم برنامه های مختلف بازرسی

صدور کارت شناسایی، مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور جلوگیری ازهرگونه سو استفاده و جعل