درباره گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه

درباره گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشگاه

از سال ۱۳۷۹در سازمان سنجش کشور، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت، ارزیابی درونی دانشگاه‌ها را آغاز کرده و درحال حاضر دارای سه دبیرخانه: ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی و سیستم مدیریت اطلاعات می‌باشد. همچنین، به منظور تحقق اهداف تعیین شده در مادۀ ۱ آیین نامۀ تشکیل و نحوۀ فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۲۲، دفاتر نظارت و ارزیابی در هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تشکیل گردیده است.

مهمترین اهداف این دفاتر بررسی و توصیف وضع موجود با توجه به شاخص‌های فعالیت در هر یک از بخش‌های آموزشی دانشگاه و ارائۀ پیشنهادها و راهکارهای ممکن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب می‌باشد. در دانشگاه نهاوند نیز دفتر نظارت و ارزیابی به دنبال توسعۀ فعالیت‌های این مرکز و تحقق اهداف فوق برای اعتلای سطح علمی و آموزشی این دانشگاه فعالیت می‌کند.