ریاست دانشگاه

 

                                           دکتر امیرحسین اقبالیان

                                          دکترای تخصصی / حشره شناسی ـ سم شناسی و فیزیولوژی حشرات

                                          عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی

                                          پست الکترونیکی: a.eghbalian@basu.ac.ir