ریاست دانشگاه

 

                                             دکتر واحد قیاسی

                                             دکترای تخصصی مهندسی عمران – ژئوتکنیک

                                            عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده عمران و معماری / گروه مهندسی عمران

                                             پست الکترونیکی:

                                                   رزومه دکتر واحد قیاسی