ریاست دانشگاه

 

                                             دکتر معصومه سیف

                                             دکترای تخصصی علوم ورزشی

                                            عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده ادبیات و علوم انسانی  / گروه علوم ورزشی

                                             پست الکترونیکی: rreyhan48@yahoo.com