شرح وظایف

شرح وظایف

💠 اجرای مصوبات و دستور العمل‌های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

💠 جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده ها و دسته بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.

💠 همکاری با گروه‌های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

💠 تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه بر اساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.

💠 ارزیابی ارتقاء کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌های تعیین شده.

💠 جمع آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و… در دانشگاه.

💠 ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.

💠 ارزیابی روش تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرم‌های پرسشنامه توسط دانشجویان و نظر خواهی از دانش آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.

💠 بررسی و تصویب طرحهای مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه.

💠 بررسی وضعیت آموزشی و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخص‌ها و عوامل تأثیر گذار بر کیفیت آموزش.

💠 بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های آموزشی، دانشکده ها و واحدهای دانشگاهی و ارائه گزارش به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

💠 بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پرورش در دانشگاه و ارائه طرح‌های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش دانشگاه.

💠 ارتباط با دانشگاه‌های معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی آموزش و استفاده بهینه از آن.

💠 نظارت و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران با هماهنگی و همکاری معاونت‌های ذی ربط.

💠 برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیأت علمی،‌ مدیران و کارشناسان ذی ربط دانشگاه در جهت ارتقای عملکرد آموزشی،‌ پژوهشی،‌ فرهنگی، اجرایی و… و مدیریت آموزشی دانشگاه با هماهنگی معاونت‌های مربوط.

💠 انجام بررسی‌های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه‌های درسی آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت‌های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه.

💠 تهیه آئین نامه و دستورالعمل‌های لازم در زمینه مربوط.

💠 نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه.

💠 نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه و یا معاونت‌های ذی ربط.

💠 انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف ریاست دانشگاه.