فرم ها

 

عنوان فرم دانلود فرم
ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی توسط رئیس
ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی
ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی
ارزیابی مدیران گروه‌های آموزشی توسط دانشجویان
ارزیابی مدیران گروه‌های آموزشی توسط معاون آموزشی
کاربرگ ارزیابی مجازی استاد 
کاربرگ ارزیابی مجازی دانشجو 
ارزیابی دروس عملی و کارگاهی تمامی رشته‌ها   
ارزیابی دروس عملی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی   
 ارزیابی کیفیت تدریس هیات علمی توسط مدیر گروه (شاخص‌های کمی)
 ارزیابی کیفیت تدریس هیات علمی توسط مدیر گروه (شاخص‌های کیفی)  
ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و کیفیت تدریس معاون آموزشی توسط رئیس دانشگاه