مدیریت طرح و برنامه

 

آقای حمید رضا حیدری

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۰

پست الکترونیک:  hrh5428@yahoo.com