رئیس گروه نظارت و ارزیابی

 

دکتر مهبانو قادری

استادیار گروه :  تربیت بدنی و علوم ورزشی

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۰

پست الکترونیکی: m.ghaderi@nahgu.ac.ir