نشست هم اندیشی فرماندار با روسای دانشگاه ها در خصوص اتخاذ تصمیم های موثرتر در پیشگیری و کنترل ویروس کرونا

برای دومین بار پیاپی دانشگاه نهاوند، که به عنوان ارگان نظارتی بر عملکرد برخی از دستگاه های دولتی شهرستان از سوی ستاد مبارزه و کنترل بیماری کرونا منصوب شده است؛ میزبان نشست هم اندیشی فرماندار با روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شهرستان بود. اهم محورهای مطرح شده در نشست فوق تاکید بر استفاده از ظرفیت های علمی و آموزشی دانشگاه ها و نیز استفاده از پتانسیل غنی بسیج دانشجویی در پویش گسترده مبارزه و کنترل موج سوم و تشدید شونده بیماری کرونا می باشد.

 

 

«روابط عمومی»