اطلاعیه کنکور سراسری

بسمه تعالی
به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می رساند، دانشگاه نهاوند)مجتمع
آموزش عالی فاطمیه( برای اولین بار در سطح شهرستان مفتخر به برگزاری این آزمون بزرگ می باشد. برنامه زمانی و نیز مکان و
شماره تلفن های ضروری به شرح ذیل می باشد.
۱ . گروه هنر( ۹ / ۴ / ۱۴۰۰  )
مکان برگزاری)خواهران و برادران(: دانشگاه نهاوند،کیلومتر ۳ کمربندی بروجرد. )کوهانی( . شماره تماس : مسئول
حوزه :دکتر صالحی ۰۹۱۸۳۶۳۴۹۰۴
۲ . گروه علوم ریاضی و فنی ( ۱۰ / ۴ / ۱۴۰۰ )
حوزه خواهران: دبیرستان نیک اندیشان: نرسیده به میدان عارف – پشت اداره برق .شماره تماس مسئول حوزه : خانم
سیف: ۰۹۱۸۸۵۰۴۳۱۷
حوزه برادران: دبیرستان فرزانگان. ابتدای خیابان شریعتی. شماره تماس مسئول حوزه: آقای سوری: ۰۹۱۸۹۹۴۵۳۲۱
۳ . گروه علوم انسانی( ۱۰ / ۴ / ۱۴۰۰ )
حوزه خواهران: دبیرستان شهید سلیمانیان: بالاتر از زندان. شماره تماس مسئول حوزه : خانم حیدری : ۰۹۱۰۸۰۵۰۵۷۳
حوزه برادران: دانشگاه نهاوند. کیلومتر ۳ کمربندی بروجرد.)کوهانی(. شماره تماس : مسئول حوزه :دکتر صالحی
۰۹۱۸۳۶۳۴۹۰۴
۴ . علوم تجربی( ۱۱ / ۴ / ۱۴۰۰ )
حوزه برادران ۱ : دانشگاه نهاوند. کیلومتر ۳ کمربندی بروجرد.)کوهانی(. شماره تماس : مسئول حوزه :دکتر صالحی
۰۹۱۸۳۶۳۴۹۰۴
حوزه برادران ۲ : روبروی خانه معلم ، دبیرستان دکتر حمیدی . شماره تماس مسئول حوزه : آقای درویشی:
۰۹۱۸۳۵۱۲۴۱۸
حوزه خواهران ۱ : دبیرستان شهید سلیمانیان: بالاتر از زندان. شماره تماس مسئول حوزه : خانم حیدری :
۰۹۱۰۸۰۵۰۵۷۳
حوزه خواهران ۲ : بالاتر از زندان روبروی دبیرستان شهید سلیمانیان سالن شهید موبر . شماره تماس مسئول حوزه: خانم
سیف: ۰۹۱۸۸۵۰۴۳۱۷
حوزه خواهران ۳ : نبش ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، نرسیده به میدان بسیج. سالن تختی. شماره تماس مسئول حوزه:
خانم مظفری: ۰۹۱۹۸۳۴۱۴۵۰
حوزه خواهران ۴ : دبیرستان فرزانگان. ابتدای خیابان شریعتی. شماره تماس مسئول حوزه:خانم دانشور: ۰۹۱۸۹۴۹۵۵۰۷
زبان های خارجی( ۱۲ / ۴ / ۱۴۰۰ )
مکان برگزاری)خواهران و برادران(: دانشگاه نهاوند،کیلومتر ۳ کمربندی بروجرد. )کوهانی( . شماره تماس : مسئول
حوزه :دکتر صالحی ۰۹۱۸۳۶۳۴۹۰۴
باجه رفع نقص: مهندس ترابی: ۰۹۳۶۳۲۱۲۶۰۷