مسیرهای ارتباطی برای انجام امور آموزشی و فارغ التحصیل

🔴 دانشجویان عزیز دانشگاه بوعلی سینا-مجتمع آموزش عالی نهاوند برای عدم نیاز به مراجعه حضوری، هماهنگی با واحدهای آموزشی از ساعت ۸ تا ۱۴ می‌توانند از طریق مسیرهای ارتباطی زیر برای انجام امور آموزشی و فارغ التحصیل خود اقدام کنند:

🔹️ معاونت آموزشی مجتمع آموزشی نهاوند
Azalia_s@yahoo.com
خانم دکتر صفایی
🔹️ دبیرخانه و مسئول دفتر ریاست مجتمع :
۰۹۱۸۹۵۴۲۸۷۸ خانم گودرزی
🔸️ پشتیبان سامانه‌های آموزش مجازی مجتمع آموزشی (تماس تلفنی، پیامک و واتساپ):
۰۹۳۶۳۲۱۲۶۰۷ آقای ترابی
🔹 کارشناس گروه شیمی و مسؤل فارغ التحصیلان (تماس تلفنی، پیامک و واتساپ):
۰۹۹۸۱۰۶۰۵۹۴ خانم علی بخشی

🔸️ کارشناس گروه تربیت بدنی، کشاورزی و صنایع (طریق تماس تلفنی، پیامک و واتساپ):
۰۹۰۲۴۰۶۸۸۶۸ خانم سیف
🔹 کارشناس حسابداری شبانه (تماس تلفنی، پیامک و واتساپ):
۰۹۳۷۹۰۸۹۳۵۱ خانم صالح
🔸️ کارشناس امور دانشجویان (وام) (تماس تلفنی، پیامک و واتساپ ):
۰۹۱۸۹۵۳۳۸۹۲ خانم دکتر آرین
🔹 امور دانشجویان و خوابگاه (تماس تلفنی، پیامک و واتساپ):
۰۹۱۸۹۰۹۰۳۴۳
۰۹۳۹۴۰۱۵۸۶۶ آقای زمانیان
🔸️ مسؤل کتابخانه (تماس تلفنی و واتساپ ):
۰۹۳۷۱۵۴۶۰۲۴ آقای دکتر کیانی
🔹 مدیر گروه‌ آموزشی صنایع (تماس تلفنی و واتساپ)
۰۹۱۸۸۵۰۶۰۸۶ خانم مهندس هادیان
مدیر گروه آموزشی کشاورزی (تماس تلفنی و واتساپ)
۰۹۱۸۸۵۲۷۹۹۰ آقای دکتر خسروی

مدیر گروه آموزشی شیمی ( تماس تلفنی و واتساپ)
۰۹۱۲۸۳۱۴۸۹۴ خانم دکتر امانی

مدیر گروه آموزشی علوم ورزشی ( تماس تلفنی و واتساپ)
۰۹۱۸۵۰۸۲۶۹۶ خانم دکتر قادری
مدیر گروه آموزشی دروس عمومی (تماس تلفنی و واتساپ)
۰۹۱۸۳۶۳۷۵۴ دکتر ینکی ملکی