اطلاعیه فارغ التحصیلی

قابل توجه دانشجویان محترم با توجه به الحاق مجدد مجتمع آموزش عالی نهاوند به دانشگاه بوعلی سینا، صدور گواهی فارغ التحصیلی توسط امور آموزشی بوعلی همدان انجام خواهد گرفت لذا دانشجویان محترم مراحل ذیل جهت امور فارغ التحصیلی به شرح ذیل صورت می گیرد:

۱-مراجعه به آموزش مجتمع آموزش عالی نهاوند جهت تسویه حساب با واحدهای مربوطه

۲-رفع نقص مدارک موجود در پرونده آموزش

الف:  تصویر شناسنامه(  کپی برابر اصل شده شناسنامه وکارت ملی در صورت تغییرات  توضیحات شناسنامه)

ب: تصویر کارت ملی

پ:۳ قطعه عکس ۴*۳ (جهت خواهران با حجاب اسلامی و بدون آرایش)

ج: اصل تاییدیه های تحصیلی و ریز نمرات مقاطع قبلی

چ:اصل مدارک تحصیلی مقاطع قبلی(دیپلم،پیش دانشگاهی،کاردانی)

ح: اصل کارت دانشجویی

-تذکر: جهت دانشجویانی که کارت دانشجویی خود را مفقود نموده اند لازم است تصویر رسید مبلغ ۷۰ هزار تومانی که دانشجو از طریق درگاه درآمدهای دانشگاه به نشانی pay.basu.ac.ir پرداخت نموده و همچنین تصویر آگهی مفقودی کارت دانشجویی در روزنامه های کثیرالانتشاردرج گردد

خ: ارایه اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ ۲۴۷۰۰۰ ریال ( بیست و چهار هزار و هفت صد تومان) به شماره حساب شبا IR74 0180 0000 0000 9323 8998 83 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی سینا به نام محمد حاتمیان جهت ارسال پستی مدارک به متقاضیان