انعقاد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش شهرستان در جهت استفاده از ظرفیت گلخانه مجتمع آموزش عالی نهاوند

در خصوص تعامل سازنده و استفاده از ظرفیت های علمی، آموزشی و تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی نهاوند در حوزه کشاورزی و بویژه مباحث مربوط به گیاهان دارویی؛ صبح روز سه شنبه ۱۴ دی ماه مجتمع آموزش عالی نهاوند میزبان حضور نمایندگان مرکز تحقیقات کشاورزی استان، جهاد کشاورزی شهرستان و همچنین آموزش و پرورش شهرستان در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری و نیز استفاده دانش آموزان از فضای گلخانه ای و آزمایشگاهی مجتمع آموزش عالی نهاوند بود.