شیوه نامه برگزاری آزمونهای پایان ترم ۴۰۰۱ مجتمع آموزش عالی نهاوند دانشگاه بوعلی سینا

شیوه نامه برگزاری آزمونهای پایان ترم ۴۰۰۱ دانشگاه بوعلی سینا

 

با هدف مستندسازی و همچنین امکان بررسی و پاسخگویی،آزمونهای پایان ترم تنها در بستر سامانه های درس افزار و فرادید برگزار میگردد.

لینک دانلود