اطلاعیه درخصوص دانشجویان لغو قبولی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰

به اطلاع دانشجویان لغو قبولی بر اساس مغایرت معدل سال ۱۴۰۰ می رساند علی رغم پیگیری ها و مکاتبات مکرر با سازمان سنجش و دانشگاه بوعلی سینا در خصوص فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل دانشجویان فوق الذکر پاسخ سازمان سنجش بدین شرح اعلام می گردد:

مبنای گزینش رشته های صرفا بر اساس سوابق آزمون سراسری معدل کتبی و مدرک تحصیلی دیپلم متقاضیان می باشدو افراد مورد نظر با معدل غیرواقعی پذیرفته شده اند؛ که با اعمال معدل واقعی فاقد حداقل نمره علمی لازم بوده اند.

مطابق ضوابط از آنجاییکه متقاضیان چه عمدی و چه سهوی در زمان ثبت نام معدل خود را بیشتر از معدل مندرج در مدارک تحصیلی به سازمان سنجش اعلام و در زمان ویرایش هم اصلاح ننموده اند و با اعمال واقعی با سایر پذیرفته شدگان رشته قبولی در پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۰؛ فاقد حداقل نمره علمی لازم برای ادامه تحصیل بوده اند و قبولی آنها به دلیل نداشتن نمره علمی لازم با معدل واقعی باطل شده است.

لذا لازم است به متقاضیان دارای کد ۲ که در اولویت بعدی انتخاب های خود(کد رشته قبولی جدید) دارای حداقل نمره قبولی هستند، اعلام شود در صورت تمایل برای ادامه تحصیل در کد رشته اولویت بعدی؛ درخواست خود را در اسرع وقت به منظور بررسی و اقدام لازم به این سازمان به آدرسhttps://request.sanjesh.org/noetrequest/login ارسال نمایند و همچنین قبولی متقاضیان دارای کد ۳ که در مقایسه با سایر پذیرفته شدگان کد رشته قبولی اعلام شده فاقد حداقل نمره علمی لازم هستند”باطل” و نتیجه به این سازمان منعکس گردد.