بازدید معاون توسعه و پشتیبانی و برخی از مدیران دانشگاه بوعلی سینا از مجتمع آموزش عالی نهاوند

صبح روز سه شنبه ۵ بهمن ماه مجتمع آموزش عالی نهاوند میزبان حضورجناب آقای دکتر صادقیان، معاون محترم توسعه و پشتیبانی؛ جناب آقای دکتر طاهری نژاد، مدیر محترم دفتر طرح های عمرانی، جناب آقای دکتر مجیدی، مدیر محترم دانشجویی و جناب آقای غفاری، مدیر مالی دانشگاه بوعلی سینا بود. این جلسه که در محل دفتر ریاست مجتمع، سرکار خانم دکتر سیف با همراهی معاونین و مدیران برخی از حوزه های دانشگاهی برگزار گردید؛ پس از بازدیدهای میدانی از واحدهای مختلف دانشگاهی این مجموعه و همچنین سرکشی به خوابگاه در حال تجهیز و بازسازی مجتمع، در خصوص وضعیت آماده سازی خوابگاه برای حضور دانشجویان و نیز توسعه بخش های عمرانی مجتمع، به بحث و تبادل نظر پرداختند.