بازدید رئیس و اعضاء هیات نظارت و ارزیابی استان از مجتمع آموزش عالی نهاوند

رئیس و اعضاء هیات ارزیابی و نظارت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صبح روز یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه؛ درمجتمع آموزش عالی نهاوند حضور یافتند. دکتر محمدی پویا؛ رئیس هیات نظارت و ارزیابی و تیم ایشان ضمن گفتگو و تبادل نظر با مجموعه ریاست و معاونت های مختلف مجتمع و کسب اطلاعات و آمار مربوط به آن حوزه ها، از نزدیک از واحدهای مختلف علمی، آموزشی، آزمایشگاهی و پژوهشی و همچنین خوابگاه در دست تعمیر و بهسازی مجتمع، بازدید به عمل آوردند.